NOWENNA do Bł. O. Honorata

Dzień 1

         Panie, wyznaję, że od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz. Spraw, bym wzbogacony łaską Ducha Świętego, za wstawiennictwem bł. Honorata, poznawał to, co słuszne i sprawiedliwe oraz zawsze czynił to, co jest zgodne z Twoją wolą, a zwłaszcza w sprawie…………. którą polecam Twemu miłosierdziu.

 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Bł. Honoracie – módl się za nami.   (modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny)

Dzień 2

             Kieruj, Panie, moim życiem, broń w przeciwnościach i zachowaj od złego, abym wsparty przykładem i wstawiennictwem bł. Honorata – zawsze pełnił Twoją wolę i znajdował w niej upodobanie przed Tobą. Z ufnością proszę o wsparcie w rozwiązaniu trudnej sprawy…………… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Dzień 3

       Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości bł. Honorata, gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany za przykład do naśladowania w wierze, nadziei i miłości, sprawiedliwości i prawdzie. Jego wstawiennictwu z ufnością polecam moją trudną sprawę……

Dzień 4

       Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam otworzone. Z ufnością uciekam się do Ciebie za wstawiennictwem bł. Honorata w moich potrzebach i proszę o łaskę…….. 

Dzień 5

       Zbawicielu mój, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, dam wam. Zachęcony tymi słowami, przez pośrednictwo bł. Honorata w Imię Twoje proszę Ojca Niebieskiego o łaskę…..…

Dzień 6

       Panie, niech Twój sługa Honorat, zaszczycony tytułem Błogosławionego w Kościele katolickim, oręduje nieustannie za nami, wyjednuje udręczonej Ojczyźnie, którą tak umiłował, pokój i błogosławieństwo, a mnie uprosi potrzebną łaskę…… 

Dzień 7

    Najświętsze Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia oraz dobroci i miłości pełne, miej litość nade mną, biednym grzesznikiem i udziel mi łaski………. o którą Cię proszę przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi oraz bł. Honorata.

Dzień 8

            Wraz z Maryją Dziewicą, którą tak po synowsku czcił i miłował bł. Honorat, uwielbiam Cię Panie, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i polecam się Twojej opiece, szczególnie w sprawie……. o której wysłuchanie z ufnością proszę.

Dzień 9

            O błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny trafnie odczytywałeś znaki czasu i z głęboką wiarą i ufnością pracowałeś z myślą o lepszej przyszłości, wstawiaj się za papieżem, biskupami, wszystkimi Polakami, a mnie wyjednaj łaskę…………. o którą z ufnością i pokorą proszę.

(Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem bł. Honorata, proszony jest o powiadomienie o otrzymanej łasce: Wicepostulatora Sprawy Kanonizacji bł. Honorata Koźmińskiego ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa)

                                                             ⸞⸞⸞        Za zezwoleniem władzy kościelnej

LITANIA DO BŁ. O. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

 Błogosławiony Honoracie,                                                                 
Wierny naśladowco św. Franciszka – módl się za nami.
Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca
Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego
Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii
Posłuszny natchnieniom Ducha świętego

Błogosławiony Honoracie
Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej
Heroicznie wierny synu Kościoła świętego
Krzewicielu życia według Ewangelii
Patronie odkrywania drogi życiowej
Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania
światły kierowniku sumień w konfesjonale
Zatroskany o losy Ojczyzny
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi
Oddany modlitwie i pokucie

Błogosławiony Honoracie,
Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą
Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia
Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania
Pokorny wobec tajemnic Bożych
Wzorze niezłomnej nadziei

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały w dążeniu do świętości
Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania
Patronie Nowego Miasta
Ukochany nasz Ojcze i przewodniku

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę … i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
– Amen.