Oddanie  się  Bogu na wyłączną służbę wymaga ciągłej łączności  z  Nim , co dokonuje się w  modlitwie. Dlatego powinniśmy być świadomi znaczenia jakie posiada w naszym  życiu modlitwa. Uczmy się  wielkodusznie  do  niej  przykładać.

                                                    ***************************

Modlitwa do NSJ:  Panie Jezu, wlej we mnie swego Ducha i swoje życie, zawładnij całą moją istotą, aby moje życie było odblaskiem Twego życia. Daj mi promieniować Tobą, mieszkaj we mnie, a wszyscy, których spotkam, będą mogli przy mnie odczuć Twoją obecność. Patrząc na mnie, niech widzą tylko Ciebie samego, o Panie. Mieszkaj we mnie, a wtedy będę mogła promieniować tak jak Ty, bym z kolei mogła być światłem dla innych, światłem, które całkowicie od Ciebie pochodzi. To Ty przeze mnie będziesz innych oświecał. I tak moje życie stanie się chwałą Twojego majestatu, chwałą, w której masz upodobanie, gdy sprawisz, że będę promieniować Tobą na wszystkich, którzy mnie otaczają, jaśniejąc pełnią miłości mojego serca. Amen.

                                                       ************************

Modlitwa   poranna: Niech  mnie przeżegna w  imię Ojca  i Syna I  Ducha  świętego  Najświętsza  i  Najukochańsza Matka i  Pani moja  Niepokalana  Panna Maryja. Bądź  na  wieki błogosławiona  i  czczona  Trójco  Przenajświętsza  przez Przenajświętsze  Serce Pana Jezusa. Cześć  Ci oddaję Przenajświętszy Panie Jezu Chryste, tu  i  we  wszystkich  kościołach obecny.  Pragnę wynagradzać zniewagi Ci  wyrządzone i pocieszać Twe Boskie  Serce. Pozdrawiam Cię Niepokalana Panno  Maryjo, święty Józefie, św. Ojcze  Franciszku  i Was wszyscy  Święci Patronowie  moi z tym  zapałem i  miłością, z jaką  Was pozdrawiają  dusze  niewinne  i  święte. Dziękuję Ci  Boże, żeś  mi  dozwolił doczekać  dnia dzisiejszego  dla  chwalenia  Ciebie. Ofiaruję  Ci  serce  moje  i  wszystkie sprawy  moje w zjednoczeniu z  zasługami  Jezusa Chrystusa  i  proszę, abyś  mi  raczył pobłogosławić.

************************

Najświętsze Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, Tobie zawierzam siebie samą i całe moje życie. Jezu bądź moim Panem i Zbawicielem. Amen.

***********************

Modlitwa wieczorna.
O  Jezu mój, składam  Ci  na  nowo  w  ofierze  te  prace, zajęcia i trudy, które dla miłości  Twojej i dla wynagrodzenia zniewag Twoich podjęte  przeze mnie były. Dziękuję Ci za wszystkie  łaski i  pomoce przy nich udzielone, żałuję  za  moje niewierności i niedbalstwa przy nich popełnione. Na wynagrodzenie  za nie ofiaruję  Ci Twoje prace i  trudy dla  nas podjęte. O  Maryjo, współpracująca z  Jezusem, Która byłaś ciągłym wsparciem moim w  tych pracach, racz je sama przedstawić Boskiemu  Synowi
Twemu i  uproś mi u  Niego tę  łaskę, aby  je  zasługami swymi oczyścił, uświęcił i według obietnicy swojej Sam raczył  być  za nie  nagrodą  moją  w  wieczności. Amen        
 
                                               ********************                                               

    Modlitwa umacnia i pogłębia złożoną Bogu ofiarę na wyłączną służbę Jemu. Swoje osobiste i wspólnotowe życie duchowe, Siostry umacniają w codziennej Liturgii, biorąc udział w sposób pełny, świadomy. Liturgiczną modlitwą dnia wielbimy Boga z całym Kościołem. W modlitwie myślnej, Siostry wyrabiają ducha prawdziwej kontemplacji jednocząc się ściślej z Chrystusem i pogłębiają życie wewnętrzne. Poznają Boga poprzez czytanie Pisma św.i lekturę duchową. Apostolski aspekt naszego powołania domaga się również osobistej łączności z Bogiem poprzez modlitwę indywidualną, w której dusza w szczególny sposób otwiera się na Boga i doświadcza Go. Celem utrzymania się na właściwym poziomie życia nadprzyrodzonego i umocnienia się w powołaniu oraz dla postępu w doskonałości, Siostry poświęcają jeden dzień w miesiącu na skupienie i raz w roku odprawiają 6 dniowe rekolekcje.

                                                                                      *********************

Modlitwa o ducha apostolstwa i dar jedności w Zgromadzeniu.

O Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię w największej pokorze, abyś nasze Zgromadzenie w swoją szczególną opiekę przyjąć raczyła. Strzeż nasze domy od wszelkiego zła, nie dopuść, abyśmy się w czymkolwiek sprzeniewierzyli myśli Bożej, zawartej w naszym powołaniu. Spraw, niech wśród nas kwitnie ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, wzajemna miłość, duch modlitwy, wierność Regule, gorliwość o zbawienie dusz i wszystkie cnoty Serca Bożego. Wypraszaj nam światło, wspieraj ustawicznie Swą dobrą radą i na każdą chwilę wskazuj nam co jest milsze Sercu Pana Jezusa. W pracach apostolskich bądź nam natchnieniem i drogowskazem. Amen.

************************

 NOWENNA O POWOŁANIA                                                                                                                      

  1. O, mój Jezu, Któryś powiedział:  „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam”, oto pukam, szukam, proszę o łaskę …

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

  1. O, mój Jezu, Któryś powiedział: „O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w Imię Moje”, oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

  1. O, mój Jezu, Któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”, oto w oparciu o nieomylność Twoich słów proszę Cię o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa wierzę i ufam Tobie.

*************************

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!  Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje  na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.  O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

************************

LITANIA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Dobrej Rady,
Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Bramo niebios,
Królowo Aniołów,
Ozdobo Proroków,
O Dobra Rado Apostołów,
O Dobra Rado Męczenników,
O Dobra Rado Wyznawców,
O Dobra Rado Panien,
O Dobra Rado wszystkich Świętych,
O Dobra Rado uciśnionych,
O Dobra Rado wdów i sierot,
O Dobra Rado chorych,
O Dobra Rado strapionych i więźniów,
O Dobra Rado ubogich,
O Dobra Rado we wszelkich potrzebach,
O Dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,
O Dobra Rado w pokusach,
O Dobra Rado nawracających się grzeszników,
O Dobra Rado konających,
We wszelkich sprawach i potrzebach – użycz nam  dobrej rady
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach
We wszelkich smutkach i przeciwnościach
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach
We wszelkich niedostatkach
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach
We wszelkich pokusach i natarczywościach
W prześladowaniu i oczernianiu nas
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała
We wszelkich potrzebach
W godzinę śmierci
Maryjo, Matko Dobrej Rady,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic  Chrystusowych.
Módlmy się: O Boże, Dawco wszelkich dobrych  i doskonałych darów, * daj nam wszystkim,  którzy się do Maryi uciekamy, † abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc  i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach  i potrzebach przez Chrystusa Pana naszego.  W. Amen.