Jezus powołuje w kościele osoby i społeczności, by służyły Jego misji zgodnie z potrzebami czasu. Każda grupa ma określone swoje zadanie w Kościele zgodnie ze wskazaniami władzy i poszczególnych ustaw i konstytucji (…)” niech siostry w działalności apostolskiej odznaczają się przede wszystkim wielką miłością i szacunkiem człowieka służąc mu z pokorą i oddaniem”.

„Siostry będą pamiętać, że ich apostolstwo przede wszystkim ma polegać na świadectwie ich życia konsekrowanego, które winny ożywiać modlitwą i pokutą”.

 Konstytucje SS.PNSJ określają kilka aspektów apostolstwa:

Apostolstwo dobrego przykładu sens misji apostolskiej polega na tym, aby swym zachowaniem świadczyć o wartościach, które przekazujemy i głosimy.

– Apostolstwo pocieszania Chrystusa w bliźnich szczególnie chorych, biednych, samotnych, opuszczonych, moralnie zaniedbanych, żyjących z dala od Boga w myśl Ewangelii: „ Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”(Mt 25,41).

-Apostolstwo w wychowaniu i nauczaniu dotyczy kształtowania i rozwijania władz duchowych wychowanka: rozum, wrażliwość na szukanie prawdy, wolę zaś ukierunkowywać ku dobru i uczyć wybierać zawsze to, co jest bardziej godne dziecka Bożego, rozbudzać miłość do Boga, bojaźń przed grzechem i przekonanie o potędze modlitwy (K. 4/27,29,30).

Apostolstwo wobec wszystkich ludzi zarówno wobec ludzi moralnie dobrych jak i złych, do przebaczania krzywd i miłości nieprzyjaciół zgodnie z zaleceniem Chrystusa Pana: „ Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Mt 5,44).

Apostolstwo Serca Bożego siostry uczą się od Serca Bożego dobroci i nadprzyrodzonej cierpliwości(K.4/31).

Apostolstwo wewnętrzne – modlitwa i cierpienie. W obcowaniu z Bogiem Siostry maja szukać siły i mocy ducha w ofiarnym posługiwaniu bliźnim. Własne uświęcenie i działalność apostolską mają wzmacniać kontemplacją.(K.4/33).

Apostolska misja Kościoła w życiu Sióstr Pocieszycielek NSJ zawiera się w realizacji celu Zgromadzenia oraz przez aktywność w tej misji poprzez modlitwy, cierpienia i prace apostolskie (K.4/34).